REGULAMIN KONKURSU

 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “#eXcytujacy KONKURS”
  • 2. Organizatorem Konkursu jest Eurowizja Sp. z o.o., Aleja Prymasa Tysiąclecia 95/115, 01-242 Warszawa
  • 3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Eurowizja Sp. z o.o., Aleja Prymasa Tysiąclecia 95/115 01-242 Warszawa
  • 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/eXcmobile/ w dniach od 17.07 do 25.07.2017 roku lub do wyczerpania się nagród.
  • 5. Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie http://excmobile.eu/regulamin-konkursu/.
 • §2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  • 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
   • a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
   • b) nie jest pracownikiem Eurowizja Sp. z o.o.
   • c) nie jest członkiem rodziny pracownika Eurowizja Sp. z o.o.
  • 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 • §3 NAGRODY
  • 1. Nagrodą w Konkursie są: Jeden kabel z linii Blade lub Whhipy marki eXc do przetestowania.
  • 2. Zdobywcami nagród w Konkursie będzie 10-ciu pierwszych Uczestników, wyłonionych przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu jako pierwsi, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/eXcmobile/ zamieszczą wpis, zawierający prawidłową odpowiedź do rebusu.
  • 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
  • 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
  • 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość na Messengerze w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
  • 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Eurowizja Sp. z o.o., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od przesłania informacji o nagrodzie.
  • 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Eurowizja Sp. z o.o.
  • 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 • §4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
  • 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, modelu telefonu z którym nagroda ma być kompatybilna;
  • 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://excmobile.eu/regulamin-konkursu/.